3gpking

NEMZ-N-20-0182

A 2020. évben megrendezésre kerülő horvát nemzetiségi tábor és közösségi célú programok támogatása

A NEMZ-TAB-20 pályázati kiírásnak megfelelően elvégeztük a nemzetiségünkhöz tartozó táborok belföldi megvalósíthatóságára vonatkozó felmérését. A kérelmezőket, együttműködési megállapodás megkötését követően a támogatás lebonyolításába teljesítési közreműködőként vontuk be (elszámolási, beszámolásra vonatkozó kötelezettséggel).

Az idei évben az előzetesen tervezett, beadott és jóváhagyott programok a járványügyi intézkedések és korlátozások miatt az anyaországi helyszínek helyett, olyan magyarországi településeken valósultak meg, amelyek szerves módon kapcsolódnak a hazai horvátok nyelvi és kulturális örökségéhez. A táborok gazdagító foglalkozásai elsősorban az ezzel kapcsolatos ismeretek bővítésére irányultak. A járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások kihatottak a nemzetiségi táborokra, közösségi programokra is, igyekeztünk a külső helyszínek minden adottságát kihasználni, különös odafigyeléssel a járványügyi szabályok betartására.

A 2020. évben megrendezésre kerülő horvát nemzetiségi tábor és közösségi célú programok támogatásának közreműködő szervezetei a:

 • Versendi Horvát Önkormányzat
 • Kulturno drustvo Kerestur Közművelődési Egyesület Murakeresztúr
 • Mohácsi Sokacok Olvasóköre
 • Pécsudvardi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
 • Pécs-Baranyai Horvátok Vadász, Kulturális és Gasztronómiai Egyesülete
 • Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
 • Blazsetin István Horvát Önkormányzat Tótszerdahely
 • Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Pogány
 • Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
 • Dusnoki Kulturális Egyesület
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda
 • Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
 • Nagykanizsai Tankerületi Központ
 • Erzsébetvárosi Horvát Önkormányzat
 • Mohácsi Horvát Önkormányzat
 • Josip Gujaš Džuretin Horvát Kulturális és Sport Központ
 • Siklósi Horvát Önkormányzat
 • VIZIN Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
 • Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye
 • Stipan Blažetin Horvát Művelődési Intézet
 • Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

 

NEMZ-E-20-0002

A Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium bővítésének II. üteme

A horvát származású családok számára fontossá vált, hogy gyermekeik az önkormányzat által fenntartott intézményekbe járva mélyítsék el identitásukat és gyakorolják anyanyelvüket. A megnövekedett gyermeklétszám következtében a rendelkezésre álló oktatási színtereket kinőtte az intézmény, a kiszolgáló infrastruktúra is szűknek bizonyul a pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban. Az Országos Horvát Önkormányzat a jelenlegi iskolai udvari épület bővítésével kívánja megoldani a férőhelyek bővítését. A fejlesztés II. ütemével valósul meg a tervezett fejlesztési beruházás.

 

NEMZ-E-20-0055:

A Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium fejlesztése

II. ütem

Az Országos Horvát Önkormányzat az országban elsőként vette át nemzetiségi önkormányzatként helyi önkormányzattól horvát nemzetiségi általános iskola fenntartói jogát, Hercegszántó- és a régió horvát nemzetiség köznevelési feladatainak ellátásának érdekében. A hercegszántói iskola az önkormányzat legelső intézménye, amely az elmúlt évek alatt több ütemen átnyúló felújításon esett át, melynek befejezésére az alábbi projekt megvalósítása adhat lehetőséget:

A projekt átfogó célja a jelenlegi kapacitásokra építve egy olyan minőségi nevelés-oktatást nyújtó intézmény kialakítása, amely elősegíti a minél korszerűbb infrastrukturális feltételeket. A jelenlegi intézmény zsúfolt, a tanulói létszám alapján a megfelelő oktatási feltételek biztosításához szükséges helyiségek száma nem elegendő. A projekt keretében egyik megfogalmazott cél, hogy az oktatáshoz szükséges megfelelő számú és nagyságú korszerű tanterem, helyiség álljon rendelkezésre. A tervezett építmény helyszíne Hercegszántó, Deák Ferenc u. 17. 369 hrsz. alatti telek. A telken jelenleg a tervezett kollégium és óvoda I. ütemben megvalósult épületrésze, valamint a régi diákotthon még meglevő épülete áll. A tervezett épület az erősen leromlott, balesetveszélyes régi épület elbontását követően valósítható meg. A fejlesztésnek köszönhetően az eddig külső telephelyen biztosított felső tagozatos oktatás egy helyre kerül, fizikailag is összekapcsolva a jelenleg alsó tagozatos oktatást biztosító intézménnyel és kollégiummal. A projekt keretében a tan- és szaktantermek, közösségi terek, konyha és kiszolgáló helyiségek kialakítására kerül sor. A projekt támogatási igénye bruttó 499 446 080 Ft.

 

NEMZ-N-20-0074:

A hercegszántói horvát iskolaközpont fejlesztése I. ütemének támogatása

A településen 1946. óta folyik horvát nemzetiségi oktatás. A helyi iskola volt az első, mely országos nemzetiségi önkormányzat által került átvételre. A köznevelés négy épületegységben zajlik, amelyből az egyik ideiglenes használatba van a felső tagozat számára. A beruházással kiváltásra kerülne a valamikori zárdaként funkcionált ingatlan, megszűnne a külső telephely. Az építéssel érintett épület 1936-ban épült, mely jelenleg leromlott, felújításra gazdaságtalan állapotban van, így elbontásra kerülne. A fejlesztéssel modern, akadálymentes oktatási intézményegység jönne létre, mely funkcionálisan kapcsolódna az alsó tagozatos résszel, valamint a kollégiummal és óvodával. A többszintes épületben helyet kapnának az új tantermek és szaktantermek, valamint az aula, öltözők, igazgatási rész, kiszolgáló helyiségek és vizes blokkok, valamint konyha helyiség és ebédlő rész.

 

NEMZ-E-20-0056:

Josip Gujaš Džuretin Horvát Kulturális és Sport Központ fejlesztése

Felsőszentmárton község a magyarországi horvát nemzetiség által egyik legrégebb óta lakott települése, amely lélekszámát tekintve a mai napig a legnépesebb horvát ajkú falvak közé sorolható.

A Josip Gujaš Džuretin Horvát Kulturális és Sport Központot a helyi horvát közösség kezdeményezésére az Országos Horvát Önkormányzat alapította 2015. évben Felsőszentmárton székhellyel a horvát nemzetiséghez tartozók szellemi-, és kulturális örökségének, hagyományainak megőrzése, fenntartása és bemutatása céljából. Az intézmény kulturális és sport célokat szolgálva tölti be közművelődési funkcióját a régió horvát községeinek bevonásával, közreműködik a népművészeti oktatás, népismeret, mindennapi testnevelés, anyanyelv használat, tanórán kívüli nemzetiségi nevelés és oktatás területén azon általános iskolákkal, amelyekben horvát nyelvű oktatás folyik.

Az intézményalapítással egyidőben a Központ feladatellátási színtereit Felsőszentmárton Községi Önkormányzata az Országos Horvát Önkormányzat tulajdonába adta, melynek eredményeképpen az 1000 m2 alapterületű sportcsarnok, kultúrház és a saroképület (volt iskolaépület) szolgálják a kulturális és sportfeladatok ellátását. 2019. évben építéstörténeti kutatás során derült fény a saroképület eszmei művi és történeti értékeire. A kutatásból megállapítható, hogy a saroképület az 1800-as évekből fennmaradt létesítmény, amely korábban fogadóként, később iskolaépületként, majd azt követően tanítói lakásként is szolgált. Tetőszerkezete eredetileg zsindelyfedést kapott, melynek nagyrésze helyreállítható lenne, tekintettel arra, hogy az eredeti héjazatot palaréteggel fedték el, ezáltal megóvva azt a külső behatásoktól. Az épületben a korabeli épületstruktúra tornácos kialakítású, amiben egy szabad kéményes kemence is helyet kapott, négy önálló szobával, konyhával, tantermi helyiséggel, teljesértékű pincével. Az épület jelenlegi állapota erősen leromlott, tetőszerkezete, homlokzata megrongálódott, teljes felújítást igényel.

A rekonstruált, funkcionálissá tett épület méltó színteret biztosítana mindazon közművelődési célok megvalósításához, melyeket a Josip Gujaš Džuretin Horvát Kulturális és Sport Központ a horvát kultúra, sport és gasztronómia együttes bemutatása és ápolása érdekében tűzött ki, mint például kézműves mesterségek (tradicionális horvát szövés) felelevenítése, a Drávamenti horvát gasztronómia-, valamint a horvát népi hagyományok, népviseletek bemutatása; horvát hagyományőrző csoportok fogadása, nemzetiségi nevelési-oktatási, valamint kulturális célok megvalósítása. A projekt megvalósításával további fenntartható munkahelyek jönnek létre.

A projekt támogatási igénye a tervezői költségbecslés alapján bruttó 73 025 000 Ft.

 

NEMZ-E-20-0003:

A bajai Bácskai Horvátok Kulturális Központja épületének funkcionálissá tétele érdekében végzett felújítások, beszerzések

Az Országos Horvát Önkormányzat a horvát nemzetiséghez tartozó szellemi, kulturális örökségének, hagyományainak megőrzése, fenntartása, fejlesztése és bemutatása érdekében közművelődési intézményt alapított Baja városában. Az alapfeladatok ellátása érdekében szükséges a tárgyi feltételek megteremtése, amelynek első lépéseként ingatlan került biztosításra az intézmény számára. Az épület funkcionálissá tétele, valamint a jogszabályban leírt kulturális célt szolgáló terek kialakítása megkezdődött. A program keretében a felújítási munkák befejező üteme valósult meg.

 

NEMZ-N-20-0165:

Kratka povijest Hrvata u Mađarskoj

A nemzeti összetartozás és a trianoni békediktátum százéves évfordulójának évében fontosnak tartottuk, hogy a Magyarországon őshonos nemzetiségek is megmutassák történelmüket.

Az egy hazában való több évszázados együttélés megjelenítését szolgálná „A magyarországi horvátok rövid története” (Kratka povijest Hrvata u Mađarskoj) című kétnyelvű történelmi kötet.

Az Országos Horvát Önkormányzat áttekintést szeretne adni a magyarországi horvát közösséget ért elmúlt száz év hatásairól. Az önkormányzat munkatervében fontos feladat a magyarországi horvát közösség új határok közti történelmi múltjának megjelenítése. Hiánypótló mű jelenik meg, amely használható ismeretekkel szolgál a többségi nemzet és az európai közösség számára. Kötetbe gyűjtve jelenteti meg a horvát nemzetiség identitásához kötődő múlt-, jelenbeli nyelvi, folklór, hitéleti, irodalmi, művészeti, történelmi hagyományait, amelyeken keresztül hozzájárult a magyar nemzet kulturális örökségéhez. A kiadvány kétnyelven, valamint angol nyelvű összegzéssel kerül megjelentetésre.

Kapcsolat

Országos Horvát Önkormányzat
1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.
telefon:
+36 1 610 6793
önkormányzat e-mail címe:
önkormányzat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
önkormányzat elnöke: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
hivatal e-mail címe:
hivatal: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiemelt partnereink

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

ÁSK

 

A LAP TETEJÉRE