3gpking

NEMZ-E-21-0034:

Szakkollégium létrehozása egyetemi campushoz kötődően

Az Országos Horvát Önkormányzat a horvát értelmiség kinevelése és nemzetiségi közösségen belül tartása érdekében szakkollégiumi hálózatok létrehozását tervezi az ország nagyvárosaiban egyetemi campusokhoz kapcsolódóan. Megfelelő paraméterű ingatlanok átalakítása, fejlesztése révén olyan közösségi színterek kerülnek kialakításra, ahol az egyetemi hallgatók megfelelő szakmai vezetés mellett készülhetnek a diploma megszerzésére az élet minden területén. A kollégium keretet biztosít az anyanyelv közéleti használatához, a közösséghez való tartozás megerősítéséhez, a nemzetiségi kulturális közeghez való kötődéshez, a tudományos pályán való továbblépéshez is.

A Baranya megyei székhely egyetemvárosi jellegéből fakadóan Pécs Nagy Lajos király útja 4. sz. alatti, volt óvodaépület átalakításával kezdődik meg a szakkollégiumi hálózat létrehozása. A horvát hallgatók elhelyezését szolgáló kollégiumi szobák, vizesblokkok, valamint közösségi terek épületen belüli kialakításán túl a Metodika Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ, mint szakmai vezetést ellátó szervezet helyiségei kapnak helyet az ingatlanban. A projektterv alapul vételével idén veszi kezdetét a műszaki tervezés, majd annak ismeretében az épületátalakítási munkák, a befejezési szakaszban pedig a funkcióellátáshoz szükséges eszközök beszerzése. A műszaki átadást követően történik meg az intézményi struktúra kibővítése a Központon belül és 2022. szeptemberétől kezdheti meg a működését a „Collegium Croaticum”.

Az előzetes kalkuláció alapján, a projekt keretein belül a tervezési költségek 8.801.100 Ft-ot, az épületfelújítás/átépítés 72.059.174 Ft-ot, valamint a műszaki ellenőri szolgáltatások 1.231.375 Ft-ot tesznek ki.

 

NEMZ-E-21-0035:

Audiovizuális és interaktív kiállítótér létrehozása az August Šenoa Horvát Klubban

A 7624 Pécs, Esze Tamás utca 3. sz. alatt, a történelmi belváros frekventált helyén működik a nemzetiségi kulturális intézmény, amely ellátja a nemzetiségi identitáshoz kötődő tárgyi és szellemi kultúra, a kulturális értékek, javak, hagyományok megőrzését, hozzáférhetővé tételét. A közösségi nyelvhasználat gyakorlása, terjesztése és tovább örökítése kiemelt feladatai közé tartozik. Az August Šenoa Horvát Klub a magyarországi horvát közösség egyik bázisszervezeteként funkcionál átvétele óta. Az ingatlan alatt elhelyezkedő pince, valamint a földszinti tér igénybevételével bővülhetne a nemzetiségi kulturális intézmény szolgáltatási repertoárja. Az intézmény fejlesztési tervében szerepel egy audiovizuális és interaktív kiállítótér létrehozása, amely lehetővé tenné a régió sokszínű kulturális értékeinek megjelenítését a XXI. század színvonalán. A technikai fejlesztés célkeresztjében a fiatal generáció áll, amelynek bevonása a nemzetiségi kulturális vérkeringésben elengedhetetlenül szükséges a horvát közösség megmaradása érdekében. A szakmai egyeztetés eredményeképpen elkészültek a projekttervek, amely alapján megkezdődött a műszaki tervezés. A kiviteli tervek ismeretében megtörténik a Klub épület felújítása/átalakítása, a funkcionális terek befejezésével párhuzamosan megvalósul a tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések), valamint az immateriális javak beszerzése. Az előzetes kalkuláció alapján, a projekt keretein belül a tervezési költségek 2.576.000 Ft-ot, az épületfelújítás/átépítés 37.870.464 Ft-ot, valamint a műszaki ellenőri szolgáltatások 615.936 Ft-ot tesznek ki.

 

NEMZ-E-21-36:

A pécsi Horvát Ház ingatlanbővítésének támogatása

Az Országos Horvát Önkormányzat a nemzetiségi közügyek hatékonyabb ellátása érdekében fejlesztéseket kíván megvalósítani a Horvát Ház ingatlanfejlesztésén keresztül. Stratégiai programunkban vállaltuk, hogy a Pécs Városát a magyarországi horvát közösség szempontjából az egyik legnagyobb köznevelési, kulturális, tudományos és politikai centrumává emeljük, amelynek megvalósításához infrastrukturális és szolgáltatási szempontból is megfelelő ingatlanrész került igénybevételre. A horvát centrumban helyet kapott a nemzetiségi tudományos intézet, önkormányzati hivatali kirendeltség, szószólói kabinetiroda. A kiemelten védett műemléki épület egy részében kereskedelmi tevékenység zajlik, amely összeegyezhetetlen a középületi funkcióval. Önkormányzatunk logisztikai vezetési pont kialakítását tervezi, amely funkcionális helyiségeinek biztosítása a környezetbe nem illő ingatlanrész nemzeti tulajdonba vételével megoldódik.

A Horvát Háznak helyet adó ingatlanegyüttes földszintjének utcafronti bejárattal rendelkező épületrészének megvásárlása történik ajánlattétellel. A birtokbavételt követően a közösségi funkcióknak megfelelően kerülnek átalakításra a helyiségek.

 

NEMZ-E-21-0037:

A magyarországi horvát közösség politikai és igazgatási centrumának fejlesztése (székházfejlesztés révén megvalósuló multifunkcionális horvát központ kialakítása)

A horvát közösség egyszeri vagyonjuttatás keretében állami tulajdonhoz jutott, a 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24. sz. alatti ingatlan révén, amely biztosította az önkormányzat elhelyezését, majd a hivatali ügyek ellátását. Az elmúlt évtizedekben az ingatlanon csak minimális állagmegóvási munkák történhettek. A XXI. századi igényekhez igazodóan szükséges a hivatali és közösségi terek modernizálása, felújítása. A székház fejlesztése révén multifunkciós horvát központ kerülne kialakításra ez évi indulással és 2022. március 31.-i befejezéssel.

A magyarországi horvát közösség a jelenkor kihívásainak eleget tevő, integrált politikai és igazgatási centrumhoz jutna, amely a közösség számára biztosítja a nemzetiségi közcélok megvalósításához szükséges szolgáltatásokat. A projektterv alapján kezdődik meg a műszaki tervezés, amely alapján történik meg a székház épületének átalakítása, felújítása, új szolgáltató színterek kialakítása. A záró munkálatokkal párhuzamosan történik a tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések), valamint az immateriális javak beszerzése.

Az előzetes kalkuláció alapján, a projekt keretein belül a tervezési költségek 5.817.500 Ft-ot, az épületfelújítás/átépítés 56.730.547 Ft-ot, valamint a műszaki ellenőri szolgáltatások 952.508 Ft-ot tesznek ki.

 

NEMZ-N-21-0015:

Bácskai Horvátok Központjának 2021. évi működési támogatása

Az Országos Horvát Önkormányzat által 2018. évben megalapított Bácskai Horvátok Kulturális Központjának 2021. évi működési költségeinek támogatási igénye 15 817 000 Ft. A nemzetiségi közművelődési intézmény székhelyének funkcionálissá tétele ez év végével befejeződik. A megújult kulturális színterek szakmai feladatainak ellátásához szükséges emberi erőforrások és a dologi kiadások kifizetéseire kezdeményeztük a források megnyitását. A szervezet a Dunamenti, Bácskai régió horvát közössége számára biztosítja a nemzetiségi kulturális tevékenységekhez szükséges feltételeket. Programokat szervez, amelyek keretében kiállítások, előadások, író-olvasó találkozók, konferenciák, kulturális rendezvények kerülnek megrendezésre. A Központ termei alkalmassá válnak kamaraelőadásokra, kiállítóhelynek és közösségi térnek.

 

NEMZ-N-21-0016:

Metodika Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ 2021. évi működési támogatása

A nemzetiségi óvodai nevelés, anyanyelvi oktatás, horvát kétnyelvű tanítás pedagógiai gyakorlatának megújítása, a kompetencia felmérés kialakítása, a tankönyvtartalom megújítása érdekében szükséges volt egy tanácsadó, értékelő és koordináló szervezet létrehozása. Az intézmény megkezdi a Collegium Croaticum egyetemi kampuszokhoz kapcsolódó szakkollégiumi hálózat szervezését. A költségvetési szervként megalapított Metodika Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ 2021. évi működési költségének támogatási igénye 15 210 000 Ft. A központi forrásból kerülnek finanszírozásra a szakemberek személyi juttatásai és járulékai, valamint a dologi kiadások.

 

NEMZ-N-21-0017:

Pécsi Horvát Színház 2021. évi költségeinek kiegészítő támogatása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata hiányos költségvetési helyzetére tekintettel 2018. évben átszervezte színházi struktúráját. A városi nemzetiségi színjátszási közfeladat ellátási szerződés megszüntetése következményeként az Országos Horvát Önkormányzat újjá szervezte a kulturális feladatellátást. A forrás 2021. évben kiegészítő fedezetet nyújtana az infrastruktúra fenntartásához, amely elengedhetetlen feltétele a szakmai feladatok ellátásának. Az intézmény a Horvátország határain kívül eső két horvát kőszínház egyikeként magas szinten jeleníti meg a hagyományos és a modern színpadi kultúrát.

A magyarországi horvát közösség minden korosztályának és társadalmi rétegének biztosítja az anyanyelvű kultúra átadását.

A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft működési kiadásaira biztosított, 25 086 915 forint támogatás, a szervezet működésének, értékteremtő munkájának, az Alapító okiratában foglalt közérdekű feladatellátása feltételeinek megteremtését szolgálja. 

Szakmai program megvalósítás felmerülő költségek egy részének átvállalása is a támogatás célja, melyet az OHÖK a finanszírozással szeretne biztosítani.

 

NEMZ-N-21-0018:

Croatica Nonprofit Kft. Keretében létrehozott Horvát Kulturális - Információs Központ 2021. évi működésének kiegészítő támogatása

Az Országos Horvát Önkormányzat ciklusprogramjának megfelelően regionális kulturális intézmények kerültek megalapításra. A központi régióban a Croatica Nonprofit Kft. keretében létrehozott Horvát Kulturális – Információs Központ látja el a nemzetiségi kulturális intézményi feladatokat. A Központ folyamatos működtetésének támogatási igénye 2021. évben 5 644 230 Ft. A forrás fedezetet nyújt az infrastruktúra üzemeltetésére és a szakmai szolgáltatások közvetítésére.

A szervezet a központi régió horvát közössége számára biztosítja a nemzetiségi kulturális tevékenységekhez szükséges feltételeket. Programokat szervez, amelyek keretében kiállítások, előadások, író-olvasó találkozók, konferenciák kerülnek megrendezésre. A székház termei alkalmasak kamaraelőadásra, kiállítóhelynek és közösségi térnek.

 

NEMZ-N-21-0019:

Croatica Internet TV 2021. évi működésének támogatása

Az Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott CROATICA Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft. már több mint 15 éve látja el feladatait a magyarországi horvátok kiadói, tájékoztatási és kulturális szolgáltatások nyújtása terén. A hazai nemzetiségek sorában úttörő szerepet vállalt a digitális tájékoztatás vonatkozásában, amikor is beindította az internetes Radio Croatica-t. Lépések történtek a nyomtatott hetilap, a Hrvatski glasnik online formában történő megjelenítésére is. Az internet elterjedésével lehetőség nyílt a magyarországi horvát közösség minél szélesebb körű elérésére. A kulturális autonómia kiszélesítésének fontos lépésének tartjuk a nemzetiségi közösség audiovizuális igényeinek teljeskörű kielégítését. A Croatica Internet TV 2021. évi működtetése 10 820 000 Ft támogatást igényelt. Az eddig kísérleti adások a forrás megnyitásával rendszeres médiamegjelenést biztosíthatnak.

 

NEMZ-N-21-0020:

Nemzetiségi katolikus hitéleti tevékenység támogatása

A magyarországi horvát közösség több évszázados megmaradásának alapját jelentette az anyanyelvi hitélet megélését biztosító katolikus egyházhoz való kötődés. Az egyházi feladatokat ellátó személyek, a nemzetiségi közösségből származó tisztelendők csökkenő száma egyre inkább megnehezíti a szórványban élő horvátság hitéletének gyakorlását. A kegyhelyeken való megjelenés, valamint az anyanyelvi liturgia többletkiadásokat jelent a hívő közösség számára.

Az Országos Horvát Önkormányzat 2021. évre három, országos jelentőségű hitéleti esemény megvalósítását vette fel munkatervébe:

 1. Országos Horvát Zarándoklat: Hagyományos vallási esemény, amely évente más-más, Horvátok lakta régióban kerül meghirdetésre. Idén Jézus szíve napja alkalmából a Dráva-menti Révfalu haranglábánál kerül bemutatásra a horvát nyelvű szentmise az ország minden részéről érkező zarándokok számára, ezzel adózva a már kihalt horvát település volt lakóinak lelki üdvének és a magyarországi horvátságnak. A mise után agapéra kerül sor, ahol a résztvevők ellátásban részesülnek.
 2. Antunovich János (Ivan Antunović), horvát származású kalocsai kanonok, püspök, minden Duna menti horvát lelki vezetője és gyámolítója születési évfordulójához kapcsolódóan 2021. júniusában, Kalocsán kerül sor a régiót érintő horvát zarándoklatra, majd az azt követő agapéra, amely országosan kerül meghirdetésre. A liturgiához kapcsolódóan mellszobor szentelésére is sor kerül, emléket állítva a kanonok érseki székhelyhez való kötődésének.
 3. A Bácskai régiót lakó horvát szubetnikai népcsoport, a bunyevácok méltó emléket kívánnak állítani a horvát öntudatra ébredés elindítójának, a szent életű Antunovich János püspöknek. A térség horvát közössége központjának tekintett Baján püspöki szentmisére kerül sor, határon átnyúló szervezés keretében. A hitéleti eseményhez kapcsolódóan az egyházi méltóság egész alakos szobra kerül felszentelésre, majd a résztvevők számára agapéval zárul a program.

Az anyanyelvi hitéleti események kellő felvezetést jelentenek a horvát közösség számára, hogy bekapcsolódjanak a szeptemberre tervezett Eucharisztikus kongresszus programjába, az anyanyelven történő liturgián keresztül erősödik az identitás, az anyanyelv közösségi használata és a társadalmi összetartozás.

 

NEMZ-N-21-0021:

Horvát koordinációs központ infrastrukturális hátterének biztosítása

Együttműködési szerződés került aláírásra Magyarország, Szlovénia, Szerbia (Vajdaság) horvát közösségeinek politikai és érdekképviseleti szerveinek részvételével. Előkészítés alatt áll az együttműködés kiszélesítése Ausztria és Szlovákia horvát közösségeivel, nemzetiségi szervezeteivel.

A megállapodás célja, hogy a szomszédos országokban élő horvát szervezetek együttműködést alakítsanak ki:

 • az európai uniós programok kidolgozásában és megvalósításában;
 • a tudományos kutatások és fejlesztések területén;
 • a köznevelés, kultúra és sport együttes művelésében;
 • a civil szervezetek határon átnyúló kapcsolatainak építésében;

A gazdasági kapcsolatok katalizálása.

Konferencia szervezése a Közép-Európai horvátság és a trianoni békeszerződés témakörében.

A felek egybehangzó akaratukat fejezték ki, hogy a megvalósítás koordinációs központja Magyarországon kerüljön kialakításra és a gesztor szerepét az Országos Horvát Önkormányzat lássa el. Az infrastrukturális háttér biztosítása fejlesztési igényt generál, amelyre tekintettel elkészült a forrásigény. A költségelőirányzat biztosítaná az infopont személyi és tárgyi feltételeit 2021. évben 1 fő projektkoordinátor alkalmazására tekintettel.

Az infopont a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének pécsi székhelyére kerül beintegrálásra.

 

NEMZ-N-21-0043:

A földrengés okozta károk helyreállítása

A XIII. században alapított egyetlen magyar szerzetesrend a pálosok több monostor alapjait is lerakták Horvátországban. Az egyik a Zágrábhoz tartozó Remetében, amelyet az odatelepedett magyarok neveztek el. Híres csodatevő Mária szobra valósággal kegyhellyé avatta Remetét. Ivan Ranger pálos festő freskói miatt megkapta a „horvát Sixtus-kápolna” jelzőt.

A templom kriptájában a közös múlt tizennyolc előkelő emberének maradványai leltek örök megnyugvást. A második világháborút követően a Mária szentélyt karmeliták irányítják.

A Horvátországot 2020. évben és azóta is sújtó földrengések következtében történelmi kegyhely jelentősen megrongálódott. Elkerülhetetlen a sürgősségi építészeti beavatkozás, mert annak elmaradása az egyházi örökség megsemmisülését eredményezheti.

Önkormányzatunk a kolostor fenntartójával, a karmelitákkal együttműködve segíteni kívánja az állapot-helyreállítási munkákat, ezáltal biztosítva a magyar-horvát több, mint nyolc évszázados együttélés vallási építészeti emlék megóvását.

Az építési költségek egy részének ellentételezésére az Országos Horvát Önkormányzat 15 400 000 Ft egyedi támogatási kérelemmel fordul a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságához.

A program végrehajtásában szakmai közreműködőként bevonásra kerülne az önkormányzatunk által fenntartott és irányított Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye nemzetiségi intézmény.

A restaurálás során igazodni kell a templom épülethelyreállítási munkáinak ütemezéséhez, terveink szerint ez év július 1-vel kezdődne az örökségvédelmi felmérés, majd a restaurálási terv készül el, amely alapján megkezdődik szakemberek segítségével az oltár helyreállítása.

Programterv:

 • Értéktári feltárás
 • Károk felmérése
 • Örökségvédelmi helyreállítási terv készítése
 • Restaurálás

 

NEMZ-N-21-0139:

A horvát nemzetiségi pedagógus továbbképzés 2021. évi támogatása

Az Országos Horvát Önkormányzat a horvát anyanyelv ápolása, valamint a nemzetiségi anyanyelvű köznevelés, és az anyanyelvű pedagógusok továbbképzésének biztosítása céljából immáron 9. alkalommal szervezné meg anyaországi pedagógus továbbképzési programját, melyet a Zadari Egyetem közreműködésével valósítana meg. Az eddigi kiváló együttműködésnek köszönhetően az egyetem oktatói rendszeres előadói és résztvevői a továbbképzéseknek. A módszertani dialógusok és szakmai tanácskozások mellett gyakorlati tapasztalatszerzésre is sor kerül az egyetem partneriskolájában történő látogatások során, melyek mind nyelvi, mind metodikai szempontból nagyon hasznosnak. A képzés alkalmával intézményeink pedagógusai széleskörű módszertani és gyakorlati ismeretekhez jutnak, melyeket a mindennapi hazai horvát köznevelésben alkalmaznak. A megszerzett ismeretek alkalmazásának hatása megmutatkozik a horvát nemzetiségű gyermekek identitásának erősödésében. A Zadari Egyetemmel fennálló együttműködés továbbá biztosítja annak lehetőségét is, hogy a továbbképzésen résztvevő pedagógusok kreditpontokat szerezhessenek, melyet az egyetem tanúsítvány formájában állít ki.

További célunk a magyarországi intézményekben horvát nyelvet, irodalmat, és népismeretet tanító pedagógusoknak anyanyelvi és szaknyelvi támogatást nyújtani, valamint módszertani segítséget adni a funkcionális nyelvhasználati módszerek minél hatékonyabb megvalósítása érdekében.

Továbbképzésünkön a horvátországi egyetemi előadók, módszertani szakemberek mellett, rendszeres előadók még a Klebelsberg Központ munkatársai, továbbá a magyarországi nemzetiségpolitika területének szakemberei.

A továbbképzés anyanyelvi környezetben kerül megrendezésre, melynek a Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési és Szabadidő Központjának telephelye biztosít színteret, a Vlašići, Sv. Jerolima 7. sz. alatt. A logisztikai hátteret és a szakmai kereteket a Metodika Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ biztosítja.

Az elmúlt 8 évben mint mintegy 350 pedagógus, 35 előadó vett részt az Országos Horvát Önkormányzat által szervezett továbbképzéseken.

Előadások:

 • Az új Nemzeti alaptantervhez kapcsolódó tartalmi szabályozók- Horvát nemzetiségi irányelvek, kerettantervek és érettségi vizsgakövetelmények
 • Az online oktatás tapasztalatai, kihívásai a horvát nemzetiségi oktatásban
 • Módszertani kihívások a horvát, mint kisebbségi nyelv tanításában
 • Magyarországi nemzetiségpolitika aktualitásai
 • Klebelsberg Központ feladatai, működése, változásai
 • Országos nemzetiségi mérés bevezetése
 • Zadari Egyetem Pedagógiai Karának előadói- szaknyelvi, módszertani előadások

 

NTAB-KP-1-2021/1-000051:

Anyaországi Horvát Tábor 2021

15. alkalommal kerül sor az Országos Anyanyelvi Tábor megrendezésére, Horvátországban a Pag szigeten lévő Vlašićiben (Zavičaj Pansion). Az első tábor 2006-ban lett megrendezve.

Az előző évekhez hasonlóan a tábor anyanyelvi környezetben valósul meg, amit igen fontosnak tartunk. Ebből kifolyólag az anyanyelv használata nélkülözhetetlen a táborozás ideje alatt, nem csak a nyelvi foglalkozásokon, hanem az ott töltött idő folyamán (a személyzet csak horvát nyelven kommunikál). Az anyaországban történő táborozás tanulóink számára a leghatékonyabb, hisz így sajátíthatják el, fejleszthetik leghatékonyabban 100% a horvát nyelvet.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a nyelvtudás fejlesztésére a csoportfoglalkozások során került sor.

A gyerekeket nyelvtudásuk alapján csoportba osztjuk és ez alapján vesznek részt a különböző nyelvi foglalkozásokon. A csoportfoglalkozásokat a kísérő pedagógusok tartják. A horvát nemzetiség kultúrájának, hagyományainak megjelenítésére is sor kerül a foglalkozások folyamán.  A  magyarországi horvátok történetét is megismerik a gyerekek a foglalkozások során. Az esti táncházak folyamán kerül sor táncaink bemutatására és elsajátítására, ezzel is bővítve hagyományaink továbbadását, ápolását, valamint népismereti tudásukat.  Az anyaországgal kapcsolatos ismeretek bővítésére a tábor programjába beépített kirándulások lesznek segítségünkre.  A táborba kéttannyelvű vagy nyelvoktató horvát iskolák diákjai jelentkezhetnek.  A tanulók tanáraikon keresztül jelentkezhetnek. A jelentkezéseket csak az iskolákon keresztül, az iskola által lepecsételt és aláírt jelentkezési lapon fogadjuk el.

 

NEMZ-N-20-0182

A 2020. évben megrendezésre kerülő horvát nemzetiségi tábor és közösségi célú programok támogatása

A NEMZ-TAB-20 pályázati kiírásnak megfelelően elvégeztük a nemzetiségünkhöz tartozó táborok belföldi megvalósíthatóságára vonatkozó felmérését. A kérelmezőket, együttműködési megállapodás megkötését követően a támogatás lebonyolításába teljesítési közreműködőként vontuk be (elszámolási, beszámolásra vonatkozó kötelezettséggel).

Az idei évben az előzetesen tervezett, beadott és jóváhagyott programok a járványügyi intézkedések és korlátozások miatt az anyaországi helyszínek helyett, olyan magyarországi településeken valósultak meg, amelyek szerves módon kapcsolódnak a hazai horvátok nyelvi és kulturális örökségéhez. A táborok gazdagító foglalkozásai elsősorban az ezzel kapcsolatos ismeretek bővítésére irányultak. A járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások kihatottak a nemzetiségi táborokra, közösségi programokra is, igyekeztünk a külső helyszínek minden adottságát kihasználni, különös odafigyeléssel a járványügyi szabályok betartására.

A 2020. évben megrendezésre kerülő horvát nemzetiségi tábor és közösségi célú programok támogatásának közreműködő szervezetei a:

 • Versendi Horvát Önkormányzat
 • Kulturno drustvo Kerestur Közművelődési Egyesület Murakeresztúr
 • Mohácsi Sokacok Olvasóköre
 • Pécsudvardi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
 • Pécs-Baranyai Horvátok Vadász, Kulturális és Gasztronómiai Egyesülete
 • Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
 • Blazsetin István Horvát Önkormányzat Tótszerdahely
 • Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Pogány
 • Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
 • Dusnoki Kulturális Egyesület
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda
 • Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
 • Nagykanizsai Tankerületi Központ
 • Erzsébetvárosi Horvát Önkormányzat
 • Mohácsi Horvát Önkormányzat
 • Josip Gujaš Džuretin Horvát Kulturális és Sport Központ
 • Siklósi Horvát Önkormányzat
 • VIZIN Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
 • Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye
 • Stipan Blažetin Horvát Művelődési Intézet
 • Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

 

NEMZ-E-20-0002

A Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium bővítésének II. üteme

A horvát származású családok számára fontossá vált, hogy gyermekeik az önkormányzat által fenntartott intézményekbe járva mélyítsék el identitásukat és gyakorolják anyanyelvüket. A megnövekedett gyermeklétszám következtében a rendelkezésre álló oktatási színtereket kinőtte az intézmény, a kiszolgáló infrastruktúra is szűknek bizonyul a pécsi Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban. Az Országos Horvát Önkormányzat a jelenlegi iskolai udvari épület bővítésével kívánja megoldani a férőhelyek bővítését. A fejlesztés II. ütemével valósul meg a tervezett fejlesztési beruházás.

 

NEMZ-E-20-0055:

A Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium fejlesztése

II. ütem

Az Országos Horvát Önkormányzat az országban elsőként vette át nemzetiségi önkormányzatként helyi önkormányzattól horvát nemzetiségi általános iskola fenntartói jogát, Hercegszántó- és a régió horvát nemzetiség köznevelési feladatainak ellátásának érdekében. A hercegszántói iskola az önkormányzat legelső intézménye, amely az elmúlt évek alatt több ütemen átnyúló felújításon esett át, melynek befejezésére az alábbi projekt megvalósítása adhat lehetőséget:

A projekt átfogó célja a jelenlegi kapacitásokra építve egy olyan minőségi nevelés-oktatást nyújtó intézmény kialakítása, amely elősegíti a minél korszerűbb infrastrukturális feltételeket. A jelenlegi intézmény zsúfolt, a tanulói létszám alapján a megfelelő oktatási feltételek biztosításához szükséges helyiségek száma nem elegendő. A projekt keretében egyik megfogalmazott cél, hogy az oktatáshoz szükséges megfelelő számú és nagyságú korszerű tanterem, helyiség álljon rendelkezésre. A tervezett építmény helyszíne Hercegszántó, Deák Ferenc u. 17. 369 hrsz. alatti telek. A telken jelenleg a tervezett kollégium és óvoda I. ütemben megvalósult épületrésze, valamint a régi diákotthon még meglevő épülete áll. A tervezett épület az erősen leromlott, balesetveszélyes régi épület elbontását követően valósítható meg. A fejlesztésnek köszönhetően az eddig külső telephelyen biztosított felső tagozatos oktatás egy helyre kerül, fizikailag is összekapcsolva a jelenleg alsó tagozatos oktatást biztosító intézménnyel és kollégiummal. A projekt keretében a tan- és szaktantermek, közösségi terek, konyha és kiszolgáló helyiségek kialakítására kerül sor. A projekt támogatási igénye bruttó 499 446 080 Ft.

 

NEMZ-N-20-0074:

A hercegszántói horvát iskolaközpont fejlesztése I. ütemének támogatása

A településen 1946. óta folyik horvát nemzetiségi oktatás. A helyi iskola volt az első, mely országos nemzetiségi önkormányzat által került átvételre. A köznevelés négy épületegységben zajlik, amelyből az egyik ideiglenes használatba van a felső tagozat számára. A beruházással kiváltásra kerülne a valamikori zárdaként funkcionált ingatlan, megszűnne a külső telephely. Az építéssel érintett épület 1936-ban épült, mely jelenleg leromlott, felújításra gazdaságtalan állapotban van, így elbontásra kerülne. A fejlesztéssel modern, akadálymentes oktatási intézményegység jönne létre, mely funkcionálisan kapcsolódna az alsó tagozatos résszel, valamint a kollégiummal és óvodával. A többszintes épületben helyet kapnának az új tantermek és szaktantermek, valamint az aula, öltözők, igazgatási rész, kiszolgáló helyiségek és vizes blokkok, valamint konyha helyiség és ebédlő rész.

 

NEMZ-20-0056:

Josip Gujaš Džuretin Horvát Kulturális és Sport Központ fejlesztése

Felsőszentmárton község a magyarországi horvát nemzetiség által egyik legrégebb óta lakott települése, amely lélekszámát tekintve a mai napig a legnépesebb horvát ajkú falvak közé sorolható.

A Josip Gujaš Džuretin Horvát Kulturális és Sport Központot a helyi horvát közösség kezdeményezésére az Országos Horvát Önkormányzat alapította 2015. évben Felsőszentmárton székhellyel a horvát nemzetiséghez tartozók szellemi-, és kulturális örökségének, hagyományainak megőrzése, fenntartása és bemutatása céljából. Az intézmény kulturális és sport célokat szolgálva tölti be közművelődési funkcióját a régió horvát községeinek bevonásával, közreműködik a népművészeti oktatás, népismeret, mindennapi testnevelés, anyanyelv használat, tanórán kívüli nemzetiségi nevelés és oktatás területén azon általános iskolákkal, amelyekben horvát nyelvű oktatás folyik.

Az intézményalapítással egyidőben a Központ feladatellátási színtereit Felsőszentmárton Községi Önkormányzata az Országos Horvát Önkormányzat tulajdonába adta, melynek eredményeképpen az 1000 m2 alapterületű sportcsarnok, kultúrház és a saroképület (volt iskolaépület) szolgálják a kulturális és sportfeladatok ellátását. 2019. évben építéstörténeti kutatás során derült fény a saroképület eszmei művi és történeti értékeire. A kutatásból megállapítható, hogy a saroképület az 1800-as évekből fennmaradt létesítmény, amely korábban fogadóként, később iskolaépületként, majd azt követően tanítói lakásként is szolgált. Tetőszerkezete eredetileg zsindelyfedést kapott, melynek nagyrésze helyreállítható lenne, tekintettel arra, hogy az eredeti héjazatot palaréteggel fedték el, ezáltal megóvva azt a külső behatásoktól. Az épületben a korabeli épületstruktúra tornácos kialakítású, amiben egy szabad kéményes kemence is helyet kapott, négy önálló szobával, konyhával, tantermi helyiséggel, teljesértékű pincével. Az épület jelenlegi állapota erősen leromlott, tetőszerkezete, homlokzata megrongálódott, teljes felújítást igényel.

A rekonstruált, funkcionálissá tett épület méltó színteret biztosítana mindazon közművelődési célok megvalósításához, melyeket a Josip Gujaš Džuretin Horvát Kulturális és Sport Központ a horvát kultúra, sport és gasztronómia együttes bemutatása és ápolása érdekében tűzött ki, mint például kézműves mesterségek (tradicionális horvát szövés) felelevenítése, a Drávamenti horvát gasztronómia-, valamint a horvát népi hagyományok, népviseletek bemutatása; horvát hagyományőrző csoportok fogadása, nemzetiségi nevelési-oktatási, valamint kulturális célok megvalósítása. A projekt megvalósításával további fenntartható munkahelyek jönnek létre.

A projekt támogatási igénye a tervezői költségbecslés alapján bruttó 73 025 000 Ft.

 

NEMZ-E-20-0003:

A bajai Bácskai Horvátok Kulturális Központja épületének funkcionálissá tétele érdekében végzett felújítások, beszerzések

Az Országos Horvát Önkormányzat a horvát nemzetiséghez tartozó szellemi, kulturális örökségének, hagyományainak megőrzése, fenntartása, fejlesztése és bemutatása érdekében közművelődési intézményt alapított Baja városában. Az alapfeladatok ellátása érdekében szükséges a tárgyi feltételek megteremtése, amelynek első lépéseként ingatlan került biztosításra az intézmény számára. Az épület funkcionálissá tétele, valamint a jogszabályban leírt kulturális célt szolgáló terek kialakítása megkezdődött. A program keretében a felújítási munkák befejező üteme valósult meg.

 

NEMZ-N-20-0165:

Kratka povijest Hrvata u Mađarskoj

A nemzeti összetartozás és a trianoni békediktátum százéves évfordulójának évében fontosnak tartottuk, hogy a Magyarországon őshonos nemzetiségek is megmutassák történelmüket.

Az egy hazában való több évszázados együttélés megjelenítését szolgálná „A magyarországi horvátok rövid története” (Kratka povijest Hrvata u Mađarskoj) című kétnyelvű történelmi kötet.

Az Országos Horvát Önkormányzat áttekintést szeretne adni a magyarországi horvát közösséget ért elmúlt száz év hatásairól. Az önkormányzat munkatervében fontos feladat a magyarországi horvát közösség új határok közti történelmi múltjának megjelenítése. Hiánypótló mű jelenik meg, amely használható ismeretekkel szolgál a többségi nemzet és az európai közösség számára. Kötetbe gyűjtve jelenteti meg a horvát nemzetiség identitásához kötődő múlt-, jelenbeli nyelvi, folklór, hitéleti, irodalmi, művészeti, történelmi hagyományait, amelyeken keresztül hozzájárult a magyar nemzet kulturális örökségéhez. A kiadvány kétnyelven, valamint angol nyelvű összegzéssel kerül megjelentetésre.

 

NEMZ-N-21-0232

Antunovich János püspök emlékművének támogatása

A projekt keretében az Országos Horvát Önkormányzat méltó emléket állított Antunovich János (Ivan Antunović) horvát származású kalocsai kanonok, püspök, minden Duna menti horvát lelki vezetőjének és gyámolítójának születési évfordulója alkalmából. Az önkormányzat széleskörű egyeztetést folytatott a Duna menti és a Bácskai régió egyházközségeivel, hitéleti vezetőivel, amelynek eredményeképpen a horvátországi szobrászművész által készített emlékmű elhelyezésre kerülhetett Baja városában, a Szent Antal utcai Ferences templom előkertjében. Antunovich János püspök szobra kiemelkedő művészeti értéket képviselő emlékmű, amelynek elhelyezésével sikerült kialakítani egy újabb katolikus zarándokhelyet Dél-Magyarországon. A Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye – mint a projektbe bevont szakmai közreműködő – szakrális gyűjteménye bővült, ezáltal a magyarországi horvát nemzetiség szellemi és vallási öröksége is gazdagodott.

Kapcsolat

Országos Horvát Önkormányzat
1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.
telefon:
+36-1/ 303-6093; +36-1/ 303-6094; +36-1/ 219-0827
önkormányzat e-mail címe:
önkormányzat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
önkormányzat elnöke: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
hivatal e-mail címe:
hivatal: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiemelt partnereink

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

A LAP TETEJÉRE