3gpking

NEMZ-N-22-0090

A Collegium Croaticum 2022. évi működési költségeinek támogatása

Az Országos Horvát Önkormányzat a nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatás, a kulturális autonómia kiszélesítése érdekében egyetemi campusokhoz kötődő – összhangban intézményfejlesztési programjával – szakkollégiumi hálózat létrehozását határozta el a jövő horvát értelmiségének kinevelése és közösségen belül tartása céljából. A szakkollégium alapfeladata a szakkollégiumi tagok önképzésén és az önkormányzatiság elvén alapuló, szakmai fejlesztések megvalósítása az intézmény saját kurzusai és követelményrendszerének teljesítésén keresztül, továbbá magas színvonalú horvát közéleti, szakmai és nyelvi képzés biztosítása, ezáltal részt vállalva a felelős magyarországi horvát értelmiség kinevelésében. A fentiekben megfogalmazott célok elérése érdekében az Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése megalapítja a felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók elhelyezését biztosító diákotthont és szakkollégiumot. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára történő szálláshely szolgáltatáson túlmenően az iskolarendszeren kívüli, a nemzetiség kultúrájához, hagyományaihoz, néprajzához igazodó képzések és programok jelentik a kollégium fő céljait. Az előadásokat és a résztvevő hallgatók szakkollégiumi képzéseit a horvát közösség elismert, felsőfokú végzettséggel rendelkező szereplői látják el. A Collegium Croaticum működési költségeinek támogatása lefedné a 2022. évre betervezett, legfontosabb és a minőségi feladatellátáshoz nélkülözhetetlen költségeket, melyek például a személyi jellegű ráfordítások (bérköltség és járulékai és a kapcsolódó járulékok, adók). Ezek mellett a rezsiköltségek, irodaszerek és nyomtatványok vásárlása, szakmai anyagok vásárlása, működési célt szolgáló egyéb kiadások. A megvalósulás helyszíne 1093 Budapest, Lónyay utca 18/b. A támogatással érintett projektidőszak: 2022. szeptember 1. - 2023. január 31.

 

NEMZ-E-22-0087

Az Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégiumban korszerű tantermek építés megvalósításának támogatása

A magyarországi horvát közösség úttörő szerepet vállalt a nemzetiségi köznevelési önigazgatás alapjainak lerakásában, amikor 2000. évben az őshonos nemzetiségek közül elsőként fenntartásába vette a több mint fél évszázados horvát oktatási hagyományokkal működő hercegszántói általános iskolát. A Magyar és a Horvát Kormányok támogatásával, valamint európai uniós forrás (DAOP) igénybe vételével az intézményfejlesztés első fázisaként sikerült megépíteni az új napköziotthonos horvát óvodát és iskolai kollégiumot. Az elmúlt évek projekt-tervezéseinek köszönhetően megvalósulási szakaszba érkezett az beruházás második üteme. Az Országos Horvát Önkormányzat köszönetét fejezi ki a Magyar Kormánynak, hogy 2020. évben a nemzetiségi támogatás előirányzat terhére 70.000.000,- Ft-ot, a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó nemzetiségi intézmények fejlesztésére szánt keretből pedig 429.446.080,- Ft-ot biztosított a Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium fejlesztése II. ütemének megvalósítására. A projekt keretében az általános iskolai oktatáshoz szükséges megfelelő számú és nagyságú korszerű tanterem, helyiség fog megépülni. Az eddig külső telephelyen biztosított felső tagozatos oktatás egy helyre kerül, fizikailag is összekapcsolásra a jelenleg alsó tagozatos oktatást biztosító intézménnyel és kollégiummal. Modern tan- és szaktantermek, közösségi terek, konyha és kiszolgáló helyiségek kerülnek elhelyezésre az új építményben. A Hercegszántó központjában kialakított nevelési-oktatási centrum funkcionálásához elengedhetetlenül szükséges a beruházás III. ütemének megvalósítása, amely feltétele a működési engedély kiadásának. Az tetőtér beépítésével kialakításra kerül az intézmény feladatellátását biztosító vezetői irodák, tantestületi szoba, gazdasági iroda, tanári öltözők, akadálymentes vizesblokk, a kollégiumi éjszakai ügyelet pihenőszobája. Az átadást követően már egy teljesen megújult épületegyüttesben kezdheti meg a tanítást az intézmény és a helyi önkormányzat visszakapná a volt zárdaépületet, amelyet további közcélok ellátására használhat fel.

 

NEMZ-N-22-0122

A 2022. évi Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó megrendezésének támogatása

A Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó célja, hogy a résztvevők közösségi élményeken keresztül éljék meg a nemzetiségi közösséghez való tartozást. Az esemény további fontos célkitűzése, hogy az egyes nemzetiségi közösségek pozitív képet közvetítsenek a többségi társadalom felé azzal, hogy aktív tevékenységet fejtenek ki a hagyományőrzés, az anyanyelv ápolása és a kultúra továbbörökítése terén.
A korábbi években kialakult gyakorlat alapján minden évben más nemzetiség rendezi meg az eseményt. 2022-ben az Országos Horvát Önkormányzat vállalta a rendezvény megszervezését és lebonyolítását. Az esemény 3 napot ölelt fel, amelyen a hazai nemzetiség fiataljainak képviselői vettek részt. A rendezvény helyszíne: Gárdony (Velencei tó), ideje: 2022.09.16.-2022.09.18.
A rendezvény hozzájárult a nemzetiségi közösség hagyományainak ápolásához, egymás kultúrájának megismeréséhez, valamint a nemzetiségi kultúra többségi társadalom felé történő közvetítéséhez.

 

NEMZ-N-22-0170

A nemzetiségi köznevelési intézményeket érintő többletköltségek biztosítása

Az Országos Horvát Önkormányzat az elmúlt időszakban bekövetkezett energiaár-növekedésből eredő többletköltségek fedezése érdekében kérelemmel fordult a Miniszterelnökség felé. A tárgyalások eredményeképpen a Magyar Kormány 1563/2022. (XI. 24.) Korm. határozatával biztosította a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményeket érintő energiaár-növekedésből eredő többletköltségek fedezetét 19 626 Ft fajlagos támogatás mértékben 2022. október 1. és 2022. december 31. közötti időszakban. A hivatkozott Korm. rendelet alapján a támogatás felhasználására jogosultak köre:

az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában működő

  • Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium,
  • Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium,
  • Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskola,

a Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott

  • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda.

A támogatás terhére a támogatási időszakban felmerülő, a megnövekedett közüzemi díjak kerülnek elszámolásra a négy horvát nemzetiségi többcélú intézmény, mint teljesítési közreműködő bevonásával.  

 

NEMZ-E-22-0075

Országos horvát nemzetiségi kiállítóhely kialakításának támogatása

Az Országos Horvát Önkormányzat a horvát nemzetiséghez tartozók szellemi, kulturális örökségének, kulturális hagyományainak megőrzése, fenntartása, fejlesztése, bemutatása érdekében közművelődési színtér kialakítását tűzte ki céljául Pécs Megyei Jogú Városban. Az országos kiállítóhely gyűjtené össze és mutatná be a magyarországi horvát nemzetiség egyes régióinak rendkívül gazdag történelmi, kulturális, néprajzi sajátosságait, egyedi népviseleteit és hagyományait. Elképzeléseink szerint a kiállítóhely az önkormányzat intézményi struktúráján belül telephelyként funkcionálna a színtér biztosításához szükséges infrastruktúra kialakítását követően. Önkormányzatunk a kiállítóhely létrehozásához megfelelő nagyságú ingatlannal, tulajdonosi joggal rendelkezik Pécsett, a 7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 4. sz. alatt. A projekt keretében a volt óvodaépület kerül átalakításra és felújításra a kiállítóhely funkcionális helyiségeinek biztosításával.

 

NEMZ-N-22-0127

Az anyaországok/nyelvnemzetek közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus továbbképzés

2022. évi projektjeinek támogatása Az anyaországi pedagógus továbbképzések alkalmával köznevelési intézményeink pedagógusai széleskörű módszertani és gyakorlati ismeretekhez jutnak, melyeket a mindennapi hazai horvát köznevelésben alkalmaznak. A megszerzett ismeretek alkalmazásának hatása megmutatkozik a horvát nemzetiségű gyermekek identitásának erősödésében. A Zadari Egyetemmel fennálló együttműködés továbbá biztosítja annak lehetőségét is, hogy a továbbképzésen résztvevő pedagógusok kreditpontokat szerezhessenek. A továbbképzések további célja a magyarországi intézményekben horvát nyelvet, irodalmat, és népismeretet tanító pedagógusoknak anyanyelvi és szaknyelvi támogatást nyújtani, valamint módszertani segítséget adni a funkcionális nyelvhasználati módszerek minél hatékonyabb megvalósítása érdekében. Az esemény rendszeres résztvevői voltak egyetemi előadók, módszertani szakemberek, a Klebelsberg Központ munkatársai, továbbá a magyarországi nemzetiségpolitika területének szakemberei. A továbbképzések az elmúlt évek hagyományainak megfelelően anyanyelvi környezetben kerülnek megrendezésre, melynek a Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési és Szabadidő Központjának telephelye biztosít színteret, a Vlašići (Horvátország, Pag sziget), Sv. Jerolima 7. sz. alatt.

 

NEMZ-N-22-0090

A Collegium Croaticum 2022. évi működési költségeinek támogatása

A magyarországi horvát nemzetiségi közösség számára kiemelt feladat a jövőt építő értelmiség képzése. E cél megvalósítása érdekében az Országos Horvát Önkormányzat létrehozta a Collegium Croaticum Horvát Szakkollégiumot. A szakkollégium további célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését. A Szakkollégium pécsi székhellyel és budapesti telephellyel kezdte meg működését 2022. július 1-én. A 2022/23-as szemeszterben 6 fő felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező horvát nemzetiségű hallgató nyert felvételt az intézmény budapesti telephelyére. Terveink szerint a pécsi székhelynek helyet biztosító ingatlan teljes átépítése 2023. augusztus hónapban befejeződik és a 2023/24-es szemeszterben további 8 fő befogadására válik alkalmassá. Az intézmény szakmai kereteit a létesítő okirat, valamint szervezeti és működési szabályzat adják, amelyek együttesen rögzítik a szakkollégium céljait, működési elveit, a szakkollégiumi tagsági jogviszony keletkezését, megszűnését, a tagsági formákat, továbbá a vezetőség választásának eljárását, melyekben szerepel többek között a felsőoktatási intézmények oktatási tevékenységén túlmenő szakmai képzés, illetve önképzési lehetőség nyújtása a tagoknak, a társadalom iránt elkötelezett értelmiségi réteg nevelése, valamint az autonómia biztosítása; Az intézmény rendelkezik képzési programmal, amely rögzíti különösen a tagság szakmai feltételeit, a képzési vállalásokat, a szakmai teljesítmény elfogadásának elveit, továbbá a szakkollégiumi képzési program elvégzésének kötelezettségét. A fenti szakmai munka tartalmára vonatkozó követelményeken túl, a hallgatók együttlakása természetesen olyan követelmény, amely hangsúlyosan megkülönbözteti a szakkollégium szervezeti formáját más öntevékeny, szakmai jellegű diákszervezetektől. Az intézmény 2022. évi induló működési kiadásait a Miniszterelnökség támogatta. 

 

NEMZ-N-22-0170

A nemzetiségi köznevelési intézményeket érintő többletköltségek biztosítása

A Magyar Kormány 1563/2022. (XI. 24.) Korm. határozatával biztosította a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményeket érintő energiaár-növekedésből eredő többletköltségek fedezetét. Az Országos Horvát Önkormányzat az általa fenntartott - Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium, - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, - Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskola valamint a teljesítési közreműködőként bevont, Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda köznevelési intézményeket érintő energiaár-növekedésből eredő többletköltségek ellentételezésére összesen 21 873 177 Ft kapott. A támogatási összegből kifizetésre kerültek a köznevelési intézményeknél 2022. október és 2023. március közötti időszakban felmerült közüzemi költségek, mint áram- és gázdíj, valamint a távhő szolgáltatás. A támogatás hozzájárult ahhoz, hogy a megvalósítási időszakban az önkormányzatok közfeladataikat elláthassák, biztosítva ezzel a horvát nemzetiségi közneveléshez való hozzáférést.

 

NEMZ-E-22-0075

Országos Horvát Nemzetiségi Kiállítóhely kialakításának támogatása

Az Országos Horvát Önkormányzat a horvát nemzetiséghez tartozók szellemi, kulturális örökségének, kulturális hagyományainak megőrzése, fenntartása, fejlesztése, bemutatása érdekében közművelődési színtér kialakításáról döntött, melynek helyszínéül a legnépesebb magyarországi horvát közösséggel rendelkező Pécs Megyei Jogú Városát választotta. Önkormányzatunk a kiállítóhely létrehozásához szükséges, megfelelő nagyságú ingatlannal, tulajdonosi joggal rendelkezik Pécsett, a 7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 4. sz. alatt. Az épület több, mint 40 éven keresztül horvát óvodaként működött. Az utóbbi időben - az óvoda átköltözését követően - jelentősen leromlott az állapota, ezért teljes felújítása vált szükségessé. Az ingatlan városközpontú lokációja lehetővé tette, hogy az emeleti szint növelésével további rendeltetési egységet alakítsunk ki. Ennek megfelelően sikerült egy többfunkciós szolgáltatási színteret létrehoznunk, melynek keretében létrejött a Collegium Croaticum Horvát Szakkollégium, a Metodika Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ irodái, valamint jelen projekt keretében emeletráépítéssel az Országos horvát nemzetiségi kiállítóhely kialakításához kapcsolódó projektrész. A kivitelezést hosszas tervezés, engedélyeztetés előzte meg. A Városi Tervtanács előírásai alapján az épület tetőterét speciális kialakítással kellett megvalósítani, így a műemléki környezetben lévő ingatlan méltó módon illeszkedik bele a belváros parkosított területrészébe. Az ingatlant sikerült összecsatolni a szomszédos városi telekkel, ezzel megfelelő méretű helyet biztosítva az udvari és udvar előtti parkolóknak. A kivitelezés során kialakították a szerkezetkész állapotot, amellyel az épületrész készen áll további szakmai tervek elkészültét követően a belsőépítészeti munkák megvalósítására.

 

Kapcsolat

Országos Horvát Önkormányzat
1089 Budapest, Bíró Lajos utca 24.
telefon:
+36 1 610 6793
önkormányzat e-mail címe:
önkormányzat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
önkormányzat elnöke: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
hivatal e-mail címe:
hivatal: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiemelt partnereink

HRVATSKI GLASNIK

MHTI

 RADIO CROATICA

 HMI

SHM

A LAP TETEJÉRE